Beställ provet nu!

Startsida
Beställ
körkortsprovet
Avgifter
Blanketter
Övningskörning
Körkort med villkor
Körkorts-
tillstånd
Förarprov
Vägmärken
Körkortskrav
Fotoanvisning för körkort
Förlängning av giltighet
Förnyelse av körkort
Körkortet återkallas
Internationellt
Körkort
Utländskt
Körkort
Tungt släp
Körkorts-
behörigheterna
Kontakta oss
       
 

Förarprov

  Allmänt om förarprov
För att du ska få göra ditt förarprov måste du uppfylla de krav som anges under rubriken 4 krav för att få körkort.

Förarprovet för körkort består både av ett kunskapsprov och ett körprov. Kunskapsprovet ska vara godkänt innan du får göra körprovet.

Traktorkort
Ska du ta traktorkort får du endast genomgå ett kunskapsprov. Efter godkänt prov utfärdar Vägverket ett traktorkort direkt.

Körkort för motorcykel
Om du redan har ett körkort för lätt motorcykel (A1) och ska avlägga prov för tung motorcykel (A) behöver du inte genomgå något kunskapsprov, endast det praktiska körprovet. Det krävs att du har körkortstillstånd.

Tidsbeställning
Förarprov genomgår du vid något av Vägverkets förarprovskontor. Tidsbeställning för prov gör du hos förarprovskontoret som också kan lämna ytterligare information. Med tidsbekräftelsen för kunskapsprovet som skickas till dig kommer ett inbetalningskort för ett kunskapsprov, ett körprov samt tillverkningen av körkortet. Samtliga avgifter, även körkortstillståndet, måste vara betalda minst fem arbetsdagar före provdagen.

  Avbeställning av bokat förarprov
Om du av någon anledning måste avbeställa din tid för förarprov och det sker senare än fem arbetsdagar före provdagen förlorar du den betalda provavgiften. Detta gäller dock inte om du kan visa att du uteblivit på grund av sjukdom eller liknande omständighet. Nytt prov får inte avläggas förrän du betalt ny provavgift.

Att tänka på
Till kunskapsprovet ska du som anmält dig privat ha med dig ett     utbildningsbevis där din privata handledare intygar att du genomgått     förarutbildning. Blanketten för utbildningsbevis skickas tillsammans

    med tidsbekräftelsen för kunskapsprovet.
Fr.o.m. 1 mars 2000 ska du som avlägger körprov för behörighet B ha     genomgått godkänd "Utbildning på halt underlag" och kunna uppvisa     intyg på detta.

Fr.o.m. den 1 januari 2000 krävs att bil som används vid körprov för     behörighet B ska vara utrustad med dubbelkommando för     färdbromsen. Man kan lösa detta genom att:

    a) utrusta den egna bilen med dubbelkommando (begränsad         registreringsbesiktning krävs)
    b) använda trafikskolebil som har dubbelkommando
    c) mot avgift (självkostnadspris) använda bil med dubbelkommando         som tillhandahålls av Vägverket.

Vägverket har inte automatväxlade bilar för uthyrning vid alla     förarprovskontor.

Du måste kunna legitimera dig både vid kunskapsprovet och     körprovet. Godkända legitimationer är: SIS-märkta identitetskort
    - identitetskort utfärdat av bank eller postverk
    - tjänste- eller identitetskort utfärdat av AB ID-kort
    - AB Rollfilms PRID-kort
    - Svenskt körkort
    - Svenskt pass av ny typ i EG-format med mörkblå pärm
    - Svenskt pass med röd pärm, s.k. EU-pass

Se till att du har med dig alla handlingar till provet, annars kan du bli     avvisad och förlora den betalda provavgiften.

Kunskapsprovet
Kunskapsprovet utförs av Vägverkets förarprovsavdelning.
Så här går provet till:

Provet genomförs på dator. Det finns flera svarsalternativ men endast     ett alternativ är rätt.

För behörigheterna A, B och Traktor besvaras 70 frågor under 50

    
För behörigheterna BE, C, CE, D och DE besvaras 60 frågor på 40
    minuter.

I proven ingår 5 testfrågor, dessa räknas inte in i provets totalpoäng.
    Testfrågorna används för att ta fram lämpliga frågor till kommande
    kunskapsprov.

När du avslutar provet får du ditt resultat direkt på skärmen.

För att bli godkänd för behörigheterna A, B och Traktor krävs att du
    uppnår 52 poäng. För övriga behörigheter krävs 44 poäng. Du får en
    poäng per rätt svar.

Godkänd eller inte på kunskapsprovet?
Om du blir godkänd på kunskapsprovet kan du boka tid för körprovet.

Om du inte blir godkänd på kunskapsprovet kan du dagen efter provdagen boka en ny tid. Inbetalningskort för det nya kunskapsprovet skickas till dig tillsammans med tidsbekräftelsen. Observera att avgiften för det nya provet måste vara betald minst fem arbetsdagar före provdagen.

Körprovet
Du måste var godkänd på kunskapsprovet för att få genomföra körprovet. Körprovet utförs av Vägverkets förarprovsavdelning. Så här går provet till:

Förarprövaren förklarar hur körprovet går till.

Du får köra i och utanför tätort i ca 45 minuter.

För samtliga behörigheter ingår säkerhetskontroll av fordonet. För     behörigheterna A, A1, BE, CE och DE ingår dessutom ett särskilt     manöverprov. Vid prov för behörigheterna BE, C, CE, D och DE ingår     även ett prov i funktionsbeskrivning av fordonet.

Du får besked på en gång om du klarat dig eller inte.

Om du klarar körprovet

När du klarat körprovet får du omedelbart ett bevis om utfärdande av
    körkort som också är ett bevis på att du får köra på en gång. Beviset
    gäller som körkort under högst ett år – dock endast vid färd i Sverige.

Cirka en vecka efter godkänt prov får du en grundhandling med posten.     På grundhandlingen ska du klistra ditt foto och skriva din namnteckning     och sedan returnera så snart som möjligt.

Efter ca.1 vecka kommer ditt körkort i ett rekommenderat brev till     posten, där du personligen ska lösa ut det mot uppvisande av giltig     legitimation.

Skicka in grundhandlingen i god tid. Om grundhandlingen inte kommit in     till Vägverket inom ett år mister du rätten att få ut körkort med den     behörighet du prövat för och måste göra om förarprovet.

För nyblivna körkortstagare utfärdas körkortet med en tvåårig prövotid     Prövotiden anges på körkortet med en sifferkod (100).Det innebär att     om ditt körkort återkallas under prövotiden, oavsett hur lång spärrtiden     är, måste nytt förarprov (kunskaps- och körprov) utföras innan du får     ett nytt körkort.

Om du inte klarar körprovet
Klarar du inte körprovet kan du dagen efter provdagen boka en ny tid.     Inbetalningskort för det nya körprovet skickas till dig tillsammans med     tidsbekräftelsen. Observera att avgiften för det nya provet måste vara     betald minst fem arbetsdagar före provdagen.

Kom i håg:
Att rätten att få det ”riktiga körkortet” upphör
om grundhandlingen med foto och namnunderskrift
inte kommit in till Vägverket inom ett år.

Kom i håg:
Ett körkortstillstånd är giltigt i 4 år. Om du inte blivit godkänd på kunskapsprovet och/eller körprovet under den tid som ditt körkortstillstånd gäller, måste du ansöka om ett nytt körkortstillstånd.